User Login: 

salong

Lagen om kassaregister

Du som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste från och med den 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister. Detta har riksdagen beslutat om i en lag (2007:592). Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Lagen innebär att Skatteverkets kontrollmöjligheter ökar. Det innebär att det blir svårare för oseriösa företag att undanhålla intäkter. Lag (2007:592) om kassaregister m.m.

Lagstadgade krav på kassaregister och kontrollenhet

Lagen ställer krav på att kassaregister ska vara certifierade. De kassaregister som har en tillverkardeklaration och som är anslutna till en certifierad kontrollenhet uppfyller kraven.

Tillverkardeklarerade kassaregister

För varje version av en kassaregistermodell eller ett kassaregisterprogram ska det finnas en tillverkardeklaration. I tillverkardeklarationen intygar tillverkaren att kassaregistret uppfyller alla krav som finns i föreskrifterna SKVFS 2009:1. Av tillverkardeklarationen framgår att modellen eller programmet är testat och att kraven i föreskrifterna är uppfyllda. En lista över samtliga tillverkardeklarerade kassaregistermodeller finns på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se/kassaregister.

PeerPoint

PeerPoint är certifierad (f.n under namnet Bonasoft) tillsammans med Clean Cash och finns med på skatteverkets lista för certifierade kassaregister.

Vilka omfattas av lagen/Undantag?

Lagen gäller företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. Till kontant betalning räknas även betalning med kontokort. Observera att även du som handlar med tjänster omfattas av lagen. Lagen gäller alltså även privata tandläkare, fotvårdsterapeuter, massörer m.fl.

Vilka omfattas inte av lagen?

Följande verksamheter omfattas inte av lagens krav på att ha ett certifierat kassaregister, och ska därför inte ansöka om undantag:
 • verksamheter som har obetydlig omfattning
 • verksamheter som är befriade från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen för inkomster från försäljning av varor eller tjänster
 • taxi
 • distans- och hemförsäljning
 • försäljning av varor eller tjänster mot betalning i automat eller automatiserad försäljning
 • automatspel enligt lotterilagen
 • torg- och marknadshandel

Anmäl till skatteverket – kassaregister

Inom en vecka från det du som näringsidkare köpt in och mottagit kassaregistret ska du registrera det hos Skatteverket. När du registrerar det ska du ange att du har ett kassaregister som uppfyller föreskrivna krav. Skatteverket uppmanar leverantörerna av kassaregister att bistå näringsidkare med registreringen av kassaregister. Registreringen gör du via en e-tjänst på Skatteverkets webbplats. E-tjänsten öppnar under fjärde kvartalet 2009. Skatteverket utfärdar därefter en registreringsskylt som du ska fästa på kassaregistret och kontrollenheten. Ändras dina förhållanden, om du till exempel köper ett nytt, skrotar ditt gamla eller säljer kassaregistret, måste du även registrera det.

Kontroll – kassaregister

Tillsyn

Skatteverket kommer att göra tillsyn utan att anmäla det i förväg. Syftet med tillsynen är att kontrollera att du som näringsidkare har ett kassaregister och att kassaregistret uppfyller de krav som finns. Du som näringsidkare måste då lämna de upplysningar som vi kan behöva.

Särskilda kontrollåtgärder

Av lagstiftningen framgår att Skatteverket får göra särskilda kontrollåtgärder oanmält. Det innebär att Skatteverket har möjlighet att
 • räkna kunder
 • göra kontrollköp
 • göra kvittokontroller och
 • göra kassainventering.
Skatteverket kan begära att du ska tillhandahålla uppgifter från ditt kassaregister för att vi ska kunna kontrollera hur du har registrerat försäljningen i ditt kassaregister.

Om du inte följer lagen?

Skatteverket får ta ut en kontrollavgift på 10 000 kronor om
 • kassaregister saknas
 • kassaregistret inte uppfyller föreskrifternas krav
 • kassaregistret inte är anmält i tid
 • uppgifterna i kassaregistret inte har sparats
 • belopp inte slås in
 • kunden inte får något kvitto
Sker en ny överträdelse inom ett år är avgiften 20 000 kronor.

Vill du veta mer?

Har du frågor om kassaregister kan du hitta svar på vanliga frågor på www.skattverket.se/kassaregister.